Monthly Archives: February 2018

Thread signalling

Mục đích của thread signaling là để cho phép thread gửi signal đến các thread khác. Thêm vào đó, thread signaling cho phép một hoặc nhiều thread chờ signal từ một hoặc nhiều thread khác.

Một ví dụ đơn giản là, thread B chờ signal từ thread A thông báo rằng dữ liệu đã sẵn sàng để được xử lý. Continue reading