Monthly Archives: July 2018

Sử dụng procrank để kiểm tra tình trạng sử dụng bộ nhớ trên linux

Một trong những câu hỏi thường thấy của các developers là: Ứng dụng của họ chiếm bao nhiêu bộ nhớ? Đây có thể là một câu hỏi dơn giản, nhưng với một hệ điều hành sử dụng bộ nhwos ảo như Linux, câu trả lời thường khá phức tạp. Những con số trả về từ ps và top không thực sự trả lời được câu hỏi này. Vì vậy, procrank là một tool thường được sử dụng bởi Android platform developer để có một câu trả lời chính xác hơn.

Continue reading