Tạo file chạy từ python script cho Ubuntu 16.04

Ở đây, ta sẽ sử dụng PyInstaller để compile những file python của chúng ta thành một file chạy

Bước 1: Để việc cài đặt dễ dàng, chúng ta cần cài đặt PIP

$ sudo apt-get install python-setuptools python-dev build-essential
$ sudo pip install --upgrade pip
$ sudo pip install --upgrade virtualenv

Bước 2: Cài đặt PyInstaller với PIP

$ sudo pip install PyInstaller

Bước 3: Generate executable file từ python script

pyinstaller –onefile <script_name>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *